Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u domu zdravlja na području matične filijale ili na mestu prebivališta, odnosno boravišta. Lekar se bira iz oblasti opšte medicine , pedijatrije, ginekologije ili stomatologije. Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada... Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izbor specijaliste pedijatrije.. Osobe ženskog pola starije od 15 godina života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije. Osobe mladje оd 18 ilii starije оd 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije. Dužnosti izabranog lekara : - organizuje i sprovoda mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja; - obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna; - odredjuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja; - upućuje osiguranika na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje; - određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje; - propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika; - daje ocenu о zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti; - utvrđuje dužinu privreme sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rada i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje - - privremene sprečenosti za rad; - utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja; - utvrđuje potrebu odsustvovanja s posla zbog nege člana uže porodice; - daje nalaz i mišljenje о osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu; - Određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na zdravstveno stanje; - vrši druge poslove u vezi sa ostvarvanjem prava iz zdravstvenog osiguranja. Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja. Izabrani lekar pedijatar daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta. Izabrani lekar utvrđuje sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju...

ZBOG ČEGA JE VAŽNO IZABRATI LEKARA ? Izabrani lekar brine o svim segmentima zdravlja pacijenta. Uvek je u toku sa njihovim zdravstvenim stanjem i uvek ima dovoljno vremena za pacijenta. Kod izabranog lekara pregledi se zakazuju telefonom i na taj način se izbegava čekanje. Izabrani lekar je upoznat sa prethodnim zdravstvenim stanjem i faktorima rizika po zdravlje pacijenta, sa njegovim načinom života, dobrim i lošim navikama. Predočava mu do kojih bolesti loše navike mogu da dovedu, a ukoliko eventualno predstoji neko oboljenje, kontinuirano prati razvoj bolesti i leči je... Izabrani lekar ima mogućnost da poziva pacijente i zakazuje redovne godišnje i preventivne preglede. Redovni pregledi važni su zbog ranog otkrivanja premalignih i malignih promena, lečenja hormonskih problema, kontole rađanja i pravovremenog planiranja porodice...Sada zajednički, lekar i pacijent mogu sprečiti, a ne više samo lečiti neku određenu bolest.

Spisak izabranih lekara

01

Izabrani lekari opšte medicine

 1. Kožokar dr Dinka - Doktor medicine - Opšta praksa Alibunar
 2. Turkoanje dr Romanca - Doktor medicine - Opšta praksa Alibunar
 3. Pavlović-Kovačević dr Mira - Specijalista opšte medicine - Medicina rada Alibunar
 4. Krstec dr Tamara - Doktor medicine - Opšta praksa Banatski Karlovac
 5. Turkoanje dr Felića - Doktor medicine - Opšta praksa Banatski Karlovac
 6. Turkoanje dr Felića - Doktor medicine - Opšta praksa Nikolinci
 7. Gajić dr Branislav - Doktor medicine - Opšta praksa Seleuš
 8. Zajka dr Veronika - Doktor medicine - Opšta praksa Vladimirovac
 9. Lindo dr Dragana - Doktor medicine - Opšta praksa Vladimirovac
 10. Marina dr Nikolaje - Doktor medicine- Opšta praksa Ilandža
 11. Gajić dr Branislav- Doktor medicine - Opšta praksa Novi Kozjak i Dobrica
 12. Turkoanje dr Rodika - Doktor medicine - Opšta praksa Janošik
 13. Turkoanje dr Rodika - Doktor medicine - Opšta praksa Lokve
 14. Lotrean dr Denisa - Doktor medicine - Opšta praksa Lokve

02

Izabrani lekari specijalisti

 1. Ratković dr Milenko - Specijalista pedijatrije - Dečiji dispanzer Alibunar
 2. Kukić dr Jelena - Specijalista pedijatrije - Dečiji dispanzer Banatski Karlovac
 3. Jovanović dr Srđan - Specijalista pedijatrije- Dečiji dispanzer Vladimirovac
 4. Getejanc - Sfera dr Veronika - Specijalista ginekologije i akušerstva - Dispanzer za žene Alibunar

03

Izabrani lekari stomatologije

 1. Marina dr Linka - Doktor stomatologije - Zubna služba Alibunar
 2. Ardeljan dr Valentin - Doktor stomatologije - Zubna služba Alibunar
 3. Pavlović dr Snežana - Doktor stomatologije - Zubna služba Banatski Karlovac
 4. Baba dr Jon - Doktor stomatologije - Zubna služba Lokve

© 2016 Dom zdravlja Alibunar . Sva prava zadržana | W3layouts